QUÈ APORTEM? :

     Okotec Biogestión S.L. aporta als projectes els valors que podem resumir en:

     . Experiència en biogàs.

     . Vinculació amb els ramaders.

     . Innovació (tractament integral dels residus).

     . Col·laboració un cop la Planta està en funcionament.

     . Projectes en vies de desenvolupament.

     Cal desenvolupar cada projecte de forma personalitzada a fi d’establir la mteodologia necessària per portar-los a bon terme.

     Okotec Biogestión S.L. ha realitzat multitud d’estudis i gestions que permeten oferir el compromís d’APORTAR al projecte els avantatges següents:

QUÈ ÉS EL BIOGÀS:

El biogàs és una barreja de gasos produïts pel procés de fermentació anaeròbica de la matèria orgànica. Alguns dels productes o subproductes orgànics aptes per aquest procés poden ser purins, fems, llots de depuradores, resiudus d’escorxadors, residus sòlids urbans (RSU), cultius energètics, etc. El fet de que el biogàs s’obtingui de la biomassa, li dóna un caràcter d’energia renovable i favorable pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els principals components del biogàs són el metà i el diòxid de carboni, tot i que la seva composició és variables segons la biomassa que s’utilitza. La seva composició aproximada és la següent:

AVANTATGES DE LA TECNOLOGIA:

Okotec Biogestión S.L. ha desenvolupat a partir d’un procés de digestió anaeròbica, un sistema complert de tractament de residus agrícoles, ramaders i agroindustrails.

Totes les solucions desenvolupades han estat provades satisfactòriament a les plantes que Okotec té funcionant, per la qual cosa presenten totes les garanties tècniques desitjables.

Algunes de les principals característiques del producte que ofereix Okotec Biogestión S.L. són:

FILOSOFIA D’ACTUACIÓ: La generació de biogàs per al seu posterior aprofitament mitjançant la generació d’electricitat, i energia tèrmica en motors de cicle otto i l’aplicació del substrat fermentat resultant de la digestió als camps com a fertilitzant de qualitat, constitueix el procés idoni per a la seva implantació en algunes zones d’Espanya. En cas de disposar d’àmplia superfície agrària per a l’aprofitament del producte digestat, OKOTEC aconsella la implantació de plantes de fins a 500 kW, per tal de que malgrat el cost global és més elevat que una planta més gran, la rendibilitat és atractiva en atenció al decret 661/2007, pel qual es regulen les tarifes elèctriques; aquesta prima elèctrica és més elevada que la que s’atorga a plantes superiors a 500 kW.En els casos on a la zona dels quals hi hagués una gran concentració de ramaderia i segons les necessitats de la zona on s’ubiquin les plantes, el substrat fermentat pot sotmetre’s a un tractament final el qual permet l’obtenció de fertilitzant sòlid, un concentrat de fosfat, potassa i nitrogen, i aigua osmotitzada, per a la seva comercialització per a usos posteriors diversos. Aquest procés ha estat desenvolupat amb l’objectiu de solucionar el problema latent del tractament de purins i d’altres matèries i residus orgànics. Actualment, i després d’un període d’uns quants anys realitzant estudis de diferents processos, vam arribar a la conclusió de que la fermentació anaeròbica i l’aprofitament del biogàs són les millors eines per resoldre la problemàtica, no únicament del purí, sinó de tot tipus de residu agrícola, ramader i agroindustrial. INNOVACIÓ: Okotec Biogestión S.L. està en un procés de permanent innovació, tan a través del seguiment aconstant dels avanços tecnològics del sector, com del desenvolupament dels seus propis dissenys a la seu d’Ökotec a Alemanya.

AVANTATGES DE LA PRODUCCIÓ DEL BIOGÀS: La producció d’energia elèctrica i tèrmica a partir del biogàs ofereix una major eficiència energètica que altres energies renovables i no depèn d’elements externs que no podem controlar com el vent o el sol.